Oddelegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Członka Zarządu

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na Rada Nadzorcza na mocy podjętej w dniu 9 sierpnia 2016 roku Uchwały nr 4/VII/08/2016 postanowiła oddelegować Panią Sabinę Rowińską - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące tj. maksymalnie do dnia 8 listopada 2016 roku.

Raport roczny za 2015 rok

Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok 2015, sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2015 rok.
Załączniki:
(1) RAPORT ROCZNY OPEN-NET S.A. za 2015 r.
(2) Roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
(3) Opinia i Raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Strony