Informacja o zawarciu istotnej umowy

Realizując zapisy „Założeń do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020” Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy OPEN-NET S.A. a INTERTEL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest współpraca między stronami w celu prowadzenia innowacyjnych projektów gospodarczych, w szczególności w dziedzinie wzbogacania surowców energetycznych.

Oddelegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Członka Zarządu

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na Rada Nadzorcza na mocy podjętej w dniu 7 listopada 2016 roku Uchwały nr 3/VII/11/2016 postanowiła ponownie oddelegować Panią Sabinę Rowińską - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące tj. maksymalnie do dnia 8 lutego 2017 roku.

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2016

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/VII/11/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A. za rok 2016.
Wybranym podmiotem jest PRIMEFIELDS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modelarskiej 18, 40-142 Katowice, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3503.

rejestracja spółki celowej SIMPLE-TEL sp. z o.o.

Realizując zapisy „Założeń do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020” Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 października 2016 roku została zarejestrowana zależna spółka celowa pod nazwą SIMPLE-TEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie. OPEN-NET S.A. posiada w spółce SIMPLE-TEL sp. z o.o. 100% udziałów.

Strony